1
0
mirror of https://github.com/mwalbeck/nextcloud-breeze-dark.git synced 2024-07-24 00:32:17 +00:00
nextcloud-breeze-dark/l10n/bg.json
Nextcloud bot 77cbdb569c
Fix(l10n): 🔠 Update translations from Transifex
Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
2023-03-28 03:59:58 +00:00

22 lines
8.7 KiB
JSON
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{ "translations": {
"Saved" : "Запазено",
"Error" : "Грешка",
"Breeze Dark" : "Breeze Dark тема",
"Breeze Dark theme for Nextcloud, based on the theme by KDE" : " Breeze Dark Тема за Nextcloud, базирана на темата на KDE",
"# Breeze Dark\nThis is a breeze dark theme for Nextcloud, based on the Breeze Dark theme made by the KDE Project.\n\n## Usage\n\nAfter you install the theme, you need to enable it. There are two options for this, a global and a personal one.\n\n### Global\n\nWith the global options you can enforce the use of the theme for all users as well as unauthenticated visits. Please note that when the theme is enforced for all users it isn't possible for them to disable the theme or choose a different theme.\n\nThere is also an option to let the theme be enabled / disabled based on the theming preferences reported by browser. When the theme is deactivated using this method, Nextcloud will revert to using the default light theme. This setting only sets the default for when the theme is globally enforced and can be overridden by the user.\n\nYou can also choose whether the login page should be themed. Though this only has an effect if the theme is enforced globally, or during the login phase of a user that has the theme enabled.\n\nYou can find the global options here:\n\n```\nSettings > Administration > Theming > Breeze Dark\n```\n\n### Personal\n\nThe personal option allows each user to enable / disable the theme unless it's being enforced by the global options. They can though choose whether the theme should follow the theming choice reported by the browser. This option is also available when the theme is being enforced globally. If the user hasn't set a preference they will follow the global default. You can find the personal option here:\n\n```\nSettings > Personal > Appearance and accessibility > Breeze Dark\n```\n\n### Custom styling\n\nUnder the Theming section in the admin settings you can add your own custom styling to the theme. Only standard CSS can be used. This custom styling will be applied whenever the theme is enabled and only affects the Breeze Dark theme." : "# Breeze Dark\nТова е тъмна Breeze тема за Nextcloud, базирана e на темата Breeze Dark, разработена от проекта KDE.\n\n## Употреба\n\nСлед инсталиране на темата трябва да я активирате. Има две опции за това - глобална и лична.\n\n### Глобална\n\nС глобалните опции можете да наложите използването на темата за всички потребители, както и за неудостоверени посещения. Моля, имайте предвид, че когато темата е наложена за всички потребители, не е възможно те да я забранят или да изберат друга тема.\n\nИма и опция за позволяване на темата да бъде активирана/деактивирана въз основа на предпочитанията за теми, съобщени от браузъра. Когато темата бъде деактивирана чрез този метод, Nextcloud ще се пренастрои към използване на светлата тема по подразбиране. Тази настройка се задава само по подразбиране за случаите, когато темата се налага глобално и може да бъде отменена от потребителя.\n\nМожете също така да изберете дали страницата за вход да бъде с определена тема. Въпреки че, това има ефект само ако темата е наложена глобално или по време на фазата на влизане на потребител, който има разрешена тема.\n\nМожете да намерите глобалните опции тук:\n\n```\nНастройки > Администрация > Теми > Breeze Dark\n```\n\n### Лична\n\nЛичната опция позволява на всеки потребител да активира/деактивира темата, освен ако тя не е наложена от глобалните опции. Те обаче могат да изберат дали темата да следва избора на тема, съобщаван от браузъра. Тази опция е налична и когато темата се налага глобално. Ако потребителят не е задал предпочитание, той ще следва глобалната тема по подразбиране. Можете да намерите личната опция тук:\n\n```\nНастройки > Лични > Изглед и достъпност > Breeze Dark\n```\n\n### Персонализирано оформление\n\nВ раздел Теми /Theming/, в настройките на администратора можете да добавите свое собствено персонализирано оформление на темата. Могат да се използват само стандартни CSS. Това персонализирано оформление ще се прилага винаги, когато темата е активирана и засяга само темата Breeze Dark.",
"A Dark theme based on Breeze Dark by the KDE project. Please refresh the page for changes to take effect." : "Тъмна тема, базирана на Breeze Dark към проект KDE. Моля, опреснете страницата, за да влязат в сила промените.",
"This setting enforces the usage of this theme for all users. Please note, this prevents users from disabling it or choosing a different theme." : "Тази настройка налага използването на тази тема от всички потребители. Моля, обърнете внимание, че това ще попречи на потребителите да я деактивират или да изберат друга тема.",
"Enforce Breeze Dark theme use globally" : "Налагане на глобално използване на темата Breeze Dark",
"This setting enables the automated activation by the clients' system settings by default, for unauthenticated users and users who have not set a preference." : "Тази настройка активира автоматичното активиране от системните настройки на клиента по подразбиране за всички неудостоверени потребители и потребители, които не са задали предпочитание.",
"Enable Breeze Dark theme automated activation by the clients' system settings by default" : "Активиране на автоматичното активиране на темата Breeze Dark от системните настройки на клиента по подразбиране",
"This setting enables use of the theme for the login page. This only takes effect on the login page itself if the theme is globally enforced, or during login for a user who has the theme enabled." : "Тази настройка позволява използването на темата в страницата за вход. Тя влиза в сила само на самата страница за вход, ако темата е глобално наложена или по време на влизане за потребител, който има активирана тема.",
"Enable Breeze Dark theme for the login page" : "Активиране на Breeze Dark тема за страницата за вход",
"Custom Styling" : "Персонализирано Оформление",
"Insert custom styling here …" : " Вмъкнете персонализирано оформление тук ...",
"Save" : "Запиши",
"A Breeze Dark theme for Nextcloud." : "Breeze Dark Тема за Nextcloud",
"Breeze Dark theme" : "Breeze Dark тема",
"Enable Breeze Dark theme" : "Активиране на Breeze Dark тема",
"Enable Breeze Dark automated activation by clients system settings" : "Активиране на автоматичното активиране на Breeze Dark от системните настройки на клиента"
},"pluralForm" :"nplurals=2; plural=(n != 1);"
}