1
0
mirror of https://github.com/mwalbeck/nextcloud-breeze-dark.git synced 2024-07-21 15:41:47 +00:00
nextcloud-breeze-dark/l10n/cs.json
Nextcloud bot e54936607d
Fix(l10n): 🔠 Update translations from Transifex
Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
2023-03-23 04:15:00 +00:00

22 lines
6.5 KiB
JSON
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

{ "translations": {
"Saved" : "Uloženo",
"Error" : "Chyba",
"Breeze Dark" : "Breeze Dark",
"Breeze Dark theme for Nextcloud, based on the theme by KDE" : "Motiv vzhledu Breeze Dark pro Nextcloud, založený na motivu z prostředí KDE",
"# Breeze Dark\nThis is a breeze dark theme for Nextcloud, based on the Breeze Dark theme made by the KDE Project.\n\n## Usage\n\nAfter you install the theme, you need to enable it. There are two options for this, a global and a personal one.\n\n### Global\n\nWith the global options you can enforce the use of the theme for all users as well as unauthenticated visits. Please note that when the theme is enforced for all users it isn't possible for them to disable the theme or choose a different theme.\n\nThere is also an option to let the theme be enabled / disabled based on the theming preferences reported by browser. When the theme is deactivated using this method, Nextcloud will revert to using the default light theme. This setting only sets the default for when the theme is globally enforced and can be overridden by the user.\n\nYou can also choose whether the login page should be themed. Though this only has an effect if the theme is enforced globally, or during the login phase of a user that has the theme enabled.\n\nYou can find the global options here:\n\n```\nSettings > Administration > Theming > Breeze Dark\n```\n\n### Personal\n\nThe personal option allows each user to enable / disable the theme unless it's being enforced by the global options. They can though choose whether the theme should follow the theming choice reported by the browser. This option is also available when the theme is being enforced globally. If the user hasn't set a preference they will follow the global default. You can find the personal option here:\n\n```\nSettings > Personal > Appearance and accessibility > Breeze Dark\n```\n\n### Custom styling\n\nUnder the Theming section in the admin settings you can add your own custom styling to the theme. Only standard CSS can be used. This custom styling will be applied whenever the theme is enabled and only affects the Breeze Dark theme." : "# Breeze Dark\nToto je motiv vzhledu breeze dark theme pro Nextcloud, založený Breeze Dark vytvořeném pro projekt KDE.\n\n## Použití\n\nPo instalaci motivu je třeba ho zapnout. To je možné dvěma způsoby pro všechny a nebo pouze pro sebe.\n\n### Globálně\n\nProstřednictvím globálních předvoleb je možné vynutit použití tohoto motivu vzhledu pro všechny uživatele i nepřihlášené návštěvníky. Mějte na paměti, že pokud je motiv vynucen pro všechny uživatele, nebudou ho moci vypnout či si zvolit jiné.\n\nJe zde také možnost vypínat/zapínat motiv v závislosti na požadavku od webového prohlížeče. Pokud je motiv vzhledu deaktivován touto metodou, Nextcloud náhradně použije výchozí světlý motiv. Toto nastavení nastaví pouze výchozí pro to když je motiv globálně vynucen a je možné ho přebít uživateli.\n\nJe také možné zvolit zda má být motivem opatřena i přihlašovací stránka. Ačkoli toto má efekt pouze pokud je motiv vynucen globálně, nebo v průběhu přihlašován uživatele, který má motiv zapnutý.\n\nGlobální předvolby se nacházejí v:\n\n```\nNastavení > Správa > Opatřování motivem vzhledu > Breeze Dark\n```\n\n### Osobní\n\nOsobní předvolby umožňují každému z uživatelů zapnout/vypnout motiv, pokud není vynucen globálními předvolbami. Je zde možné zvolit zda se má motiv řídit požadavky z webového prohlížeče. Tato volba je také k dispozici, pokud je motiv vynucován globálně. Pokud uživatel nenastaví předvolby, budou použity ty globální. Osobní předvolby se nacházejí v:\n\n```\nNastavení > Osobní > Vzhled a přístupnost > Breeze Dark\n```\n\n### Uživatelsky určené styly\n\nV sekci Opatřování motivem vzhledu v nastaveních správy je možné motivu přidat své vlastní styly. Použít je možné pouze standardní CSS. Tyto uživatelsky určené styly budou uplatněny když je motiv vzhledu zapnutý a budou se týkat pouze Breeze Dark.",
"A Dark theme based on Breeze Dark by the KDE project. Please refresh the page for changes to take effect." : "Tmavý motiv vzhledu založený na Breeze Dark z prostředí KDE. Aby se změny projevily, načtěte stránku znovu.",
"This setting enforces the usage of this theme for all users. Please note, this prevents users from disabling it or choosing a different theme." : "Toto nastavení vynutí využití tohoto motivu pro všechny uživatele. Poznamenejme, že toto uživatelům brání ho vypnout či zvolit jiné.",
"Enforce Breeze Dark theme use globally" : "Vynutit použití motivu vzhledu Breeze Dark globálně",
"This setting enables the automated activation by the clients' system settings by default, for unauthenticated users and users who have not set a preference." : "Toto zapne automatické vyp./zapínání podle aktuálního nastavení v systému klienta jako výchozího pro uživatele, kteří se nepřihlásili a také pro ty, kteří si nenastavili svou předvolbu.",
"Enable Breeze Dark theme automated activation by the clients' system settings by default" : "Nastavit automatické vyp./zapínání Breeze Dark podle aktuálního nastavení v systému klienta jako výchozího",
"This setting enables use of the theme for the login page. This only takes effect on the login page itself if the theme is globally enforced, or during login for a user who has the theme enabled." : "Toto nastavení zapne používání motivu vzhledu na přihlašovací stránce. Pokud je motiv globálně vynucován, platí pouze pro přihlašovací stránku samotnou, nebo při přihlašování uživatele, který si motiv zapnul.",
"Enable Breeze Dark theme for the login page" : "Zapnout motiv Breeze Dark pro přihlašovací stránku",
"Custom Styling" : "Uživatelsky určené opatření styly",
"Insert custom styling here …" : "Sem vložte své vlastní styly…",
"Save" : "Uložit",
"A Breeze Dark theme for Nextcloud." : "Motiv vzhledu Breeze Dark pro Nextcloud.",
"Breeze Dark theme" : "Motiv vzhledu Breeze Dark",
"Enable Breeze Dark theme" : "Zapnout motiv vzhledu Breeze Dark",
"Enable Breeze Dark automated activation by clients system settings" : "Automaticky vyp./zapínat Breeze Dark podle aktuálního nastavení světlého/tmavého režimu zobrazení na počítači."
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n == 1 && n % 1 == 0) ? 0 : (n >= 2 && n <= 4 && n % 1 == 0) ? 1: (n % 1 != 0 ) ? 2 : 3;"
}