1
0
mirror of https://github.com/mwalbeck/nextcloud-breeze-dark.git synced 2024-07-24 00:32:17 +00:00
nextcloud-breeze-dark/l10n/pl.json
Nextcloud bot 84ed50b4d2
Fix(l10n): 🔠 Update translations from Transifex
Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
2023-04-04 10:51:57 +00:00

22 lines
6.4 KiB
JSON

{ "translations": {
"Saved" : "Zapisano",
"Error" : "Błąd",
"Breeze Dark" : "Breeze Dark",
"Breeze Dark theme for Nextcloud, based on the theme by KDE" : "Motyw Breeze Dark dla Nextcloud, oparty na motywie stworzonym przez KDE",
"# Breeze Dark\nThis is a breeze dark theme for Nextcloud, based on the Breeze Dark theme made by the KDE Project.\n\n## Usage\n\nAfter you install the theme, you need to enable it. There are two options for this, a global and a personal one.\n\n### Global\n\nWith the global options you can enforce the use of the theme for all users as well as unauthenticated visits. Please note that when the theme is enforced for all users it isn't possible for them to disable the theme or choose a different theme.\n\nThere is also an option to let the theme be enabled / disabled based on the theming preferences reported by browser. When the theme is deactivated using this method, Nextcloud will revert to using the default light theme. This setting only sets the default for when the theme is globally enforced and can be overridden by the user.\n\nYou can also choose whether the login page should be themed. Though this only has an effect if the theme is enforced globally, or during the login phase of a user that has the theme enabled.\n\nYou can find the global options here:\n\n```\nSettings > Administration > Theming > Breeze Dark\n```\n\n### Personal\n\nThe personal option allows each user to enable / disable the theme unless it's being enforced by the global options. They can though choose whether the theme should follow the theming choice reported by the browser. This option is also available when the theme is being enforced globally. If the user hasn't set a preference they will follow the global default. You can find the personal option here:\n\n```\nSettings > Personal > Appearance and accessibility > Breeze Dark\n```\n\n### Custom styling\n\nUnder the Theming section in the admin settings you can add your own custom styling to the theme. Only standard CSS can be used. This custom styling will be applied whenever the theme is enabled and only affects the Breeze Dark theme." : "# Breeze Dark\nTo bardzo ciemny motyw dla Nextcloud, oparty na motywie Breeze Dark stworzonym przez projekt KDE.\n\n## Zastosowanie\n\nPo zainstalowaniu motywu musisz go włączyć. Są na to dwie opcje, globalna i osobista.\n\n### Globalny\n\nDzięki globalnym opcjom możesz wymusić użycie motywu dla wszystkich użytkowników, a także nieuwierzytelnionych wizyt. Pamiętaj, że gdy motyw jest wymuszany dla wszystkich użytkowników, nie mogą go wyłączyć ani wybrać innego motywu.\n\nIstnieje również opcja włączenia/wyłączenia motywu na podstawie preferencji motywu zgłoszonych przez przeglądarkę. Gdy motyw zostanie dezaktywowany przy użyciu tej metody, Nextcloud powróci do domyślnego jasnego motywu. To ustawienie ustawia wartość domyślną tylko wtedy, gdy motyw jest wymuszany globalnie i może zostać zastąpiony przez użytkownika.\n\nMożesz także wybrać, czy strona logowania ma używać motywu. Chociaż ma to wpływ tylko wtedy, gdy motyw jest wymuszany globalnie lub podczas fazy logowania użytkownika, który ma włączony motyw.\n\nOpcje globalne można znaleźć tutaj:\n\n```\nUstawienia > Administracja > Motywy > Breeze Dark\n```\n\n### Osobiste\n\nOpcja osobista pozwala każdemu użytkownikowi włączyć/wyłączyć motyw, chyba że jest to wymuszane przez opcje globalne. Mogą jednak wybrać, czy motyw powinien być zgodny z wyborem motywu zgłoszonym przez przeglądarkę. Ta opcja jest również dostępna, gdy motyw jest wymuszany globalnie. Jeśli użytkownik nie ustawi preferencji, będzie postępować zgodnie z globalną wartością domyślną. Możesz znaleźć opcję osobistą tutaj:\n\n```\nUstawienia > Osobiste > Wygląd i dostępność > Breeze Dark\n```\n\n### Niestandardowa stylizacja\n\nW sekcji Motywy w ustawieniach administratora możesz dodać własny styl do motywu. Można używać tylko standardowego CSS. Ta niestandardowa stylizacja zostanie zastosowana za każdym razem, gdy motyw jest włączony i dotyczy tylko motywu Breeze Dark.",
"A Dark theme based on Breeze Dark by the KDE project. Please refresh the page for changes to take effect." : "Ciemny motyw oparty na Breeze Dark projektu KDE. Odśwież stronę, aby zmiany zaczęły obowiązywać.",
"This setting enforces the usage of this theme for all users. Please note, this prevents users from disabling it or choosing a different theme." : "To ustawienie wymusza użycie tego motywu dla wszystkich użytkowników. Pamiętaj, że uniemożliwi to użytkownikom wyłączenie go lub wybranie innego motywu.",
"Enforce Breeze Dark theme use globally" : "Wymuś używanie motywu Breeze Dark globalnie",
"This setting enables the automated activation by the clients' system settings by default, for unauthenticated users and users who have not set a preference." : "To ustawienie umożliwia domyślną automatyczną aktywację przez ustawienia systemowe klientów dla użytkowników nieuwierzytelnionych i użytkowników, którzy nie ustawili preferencji.",
"Enable Breeze Dark theme automated activation by the clients' system settings by default" : "Włącz domyślnie automatyczną aktywację motywu Breeze Dark w ustawieniach systemowych klientów",
"This setting enables use of the theme for the login page. This only takes effect on the login page itself if the theme is globally enforced, or during login for a user who has the theme enabled." : "Ustawienie umożliwia korzystanie z motywu strony logowania. Ma to wpływ tylko na samą stronę logowania, jeśli motyw jest wymuszony globalnie lub podczas logowania użytkownika, który ma włączony motyw.",
"Enable Breeze Dark theme for the login page" : "Włacz motyw Breeze Dark na stronie logowania",
"Custom Styling" : "Niestandardowa stylizacja",
"Insert custom styling here …" : "Tutaj wstaw własny styl…",
"Save" : "Zapisz",
"A Breeze Dark theme for Nextcloud." : "Motyw Breeze Dark dla Nextcloud.",
"Breeze Dark theme" : "Motyw Breeze Dark",
"Enable Breeze Dark theme" : "Włącz motyw Breeze Dark",
"Enable Breeze Dark automated activation by clients system settings" : "Włącz automatyczną aktywację Breeze Dark przez ustawienia systemowe klientów"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);"
}