1
0
mirror of https://github.com/mwalbeck/nextcloud-breeze-dark.git synced 2024-07-24 00:32:17 +00:00
nextcloud-breeze-dark/l10n/sk.json
Nextcloud bot f440621da2
Fix(l10n): Update translations from Transifex
Signed-off-by: Nextcloud bot <bot@nextcloud.com>
2024-03-07 02:26:06 +00:00

22 lines
6.4 KiB
JSON

{ "translations": {
"Saved" : "Uložené",
"Error" : "Chyba",
"Breeze Dark" : "Breeze Dark",
"Breeze Dark theme for Nextcloud, based on the theme by KDE" : "Breeze Dark téma pre Nextcloud, založené na téme od KDE",
"# Breeze Dark\nThis is a breeze dark theme for Nextcloud, based on the Breeze Dark theme made by the KDE Project.\n\n## Usage\n\nAfter you install the theme, you need to enable it. There are two options for this, a global and a personal one.\n\n### Global\n\nWith the global options you can enforce the use of the theme for all users as well as unauthenticated visits. Please note that when the theme is enforced for all users it isn't possible for them to disable the theme or choose a different theme.\n\nThere is also an option to let the theme be enabled / disabled based on the theming preferences reported by browser. When the theme is deactivated using this method, Nextcloud will revert to using the default light theme. This setting only sets the default for when the theme is globally enforced and can be overridden by the user.\n\nYou can also choose whether the login page should be themed. Though this only has an effect if the theme is enforced globally, or during the login phase of a user that has the theme enabled.\n\nYou can find the global options here:\n\n```\nSettings > Administration > Theming > Breeze Dark\n```\n\n### Personal\n\nThe personal option allows each user to enable / disable the theme unless it's being enforced by the global options. They can though choose whether the theme should follow the theming choice reported by the browser. This option is also available when the theme is being enforced globally. If the user hasn't set a preference they will follow the global default. You can find the personal option here:\n\n```\nSettings > Personal > Appearance and accessibility > Breeze Dark\n```\n\n### Custom styling\n\nUnder the Theming section in the admin settings you can add your own custom styling to the theme. Only standard CSS can be used. This custom styling will be applied whenever the theme is enabled and only affects the Breeze Dark theme." : "# Breeze Dark\nToto je tmavý motív Breeze Dark pre Nextcloud, založený na tmavom motíve Breeze Dark vytvorenom projektom KDE.\n\n## Použitie\n\nPo inštalácii motívu ho musíte povoliť. Existujú dve možnosti, ako to urobiť, globálna a osobná.\n\n### Globálna\n\nS globálnymi možnosťami môžete vynútiť použitie motívu pre všetkých užívateľov, ako aj pre neoverené návštevy. Upozorňujeme, že keď je motív vynútený pre všetkých užívateľov, nie je možné ho zakázať alebo vybrať iný motív.\n\nExistuje tiež možnosť nechať motív povoliť / zakázať na základe preferencií témovania hlásených prehliadačom. Keď je motív deaktivovaný pomocou tejto metódy, Nextcloud sa vráti k používaniu predvoleného svetlého motívu. Toto nastavenie nastavuje iba predvolenú hodnotu pre prípad, keď je motív globálne vynútený, a môže byť prepísané užívateľom.\n\nMôžete tiež vybrať, či sa má tematizovať prihlasovacia stránka. Toto má však vplyv iba v prípade, že je motív globálne vynútený alebo počas prihlasovacej fázy užívateľa, ktorý má povolený motív.\n\nGlobálne možnosti nájdete tu:\n\n```\nNastavenia > Administrácia > Témovanie > Breeze Dark\n```\n\n### Osobná\n\nOsobná možnosť umožňuje každému užívateľovi povoliť / zakázať motív, pokiaľ nie je vynútený globálnymi možnosťami. Môžu však vybrať, či by motív mal nasledovať voľbu témovania hlásenú prehliadačom. Táto možnosť je tiež dostupná, keď je motív globálne vynútený. Ak užívateľ nezadefinoval preferenciu, bude nasledovať globálna predvolená hodnota. Osobnú možnosť nájdete tu:\n\n```\nNastavenia > Osobné > Vzhľad a prístupnosť > Breeze Dark\n```\n\n### Vlastné štýlovanie\n\nV časti Témovanie v nastaveniach administrátora môžete pridať vlastné štýlovanie motívu. Môže sa použiť iba štandardné CSS. Toto vlastné štýlovanie sa aplikuje vždy, keď je motív povolený, a ovplyvňuje iba motív Breeze Dark.",
"A Dark theme based on Breeze Dark by the KDE project. Please refresh the page for changes to take effect." : "Dark téma založená na Breeze Dark od projektu KDE. Obnovte stránku, aby sa zmeny prejavili.",
"This setting enforces the usage of this theme for all users. Please note, this prevents users from disabling it or choosing a different theme." : "Táto nastavenie zakazuje používanie tohto motívu pre všetkých užívateľov. Všimnite si, že to zabráni užívateľom vypnutie tohto motívu alebo výber iného motívu.",
"Enforce Breeze Dark theme use globally" : "Vynútiť Breeze Dark motív globálne",
"This setting enables the automated activation by the clients' system settings by default, for unauthenticated users and users who have not set a preference." : "Toto nastavenie povolí automatickú aktiváciu systémovými nastaveniami klientov v predvolenom nastavení pre neoverených užívateľov a užívateľov, ktorí si to nenastavili.",
"Enable Breeze Dark theme automated activation by the clients' system settings by default" : "V predvolenom nastavení povoliť automatickú aktiváciu motívu Breeze Dark podľa systémových nastavení klienta.",
"This setting enables use of the theme for the login page. This only takes effect on the login page itself if the theme is globally enforced, or during login for a user who has the theme enabled." : "Táto možnosť povolí použitie motívu pre prihlasovaciu stránku. Toto sa uplatní iba na prihlasovacej stránke samotnej, ak je motív globálne vynútený, alebo počas prihlásenia pre užívateľa, ktorý má povolený motív.",
"Enable Breeze Dark theme for the login page" : "Povoliť motív Breeze Dark pre prihlasovaciu stránku.",
"Custom Styling" : "Vlastné štýly",
"Insert custom styling here …" : "Sem vložte vlastné štýly ...",
"Save" : "Uložiť",
"A Breeze Dark theme for Nextcloud." : "Téma Breeze Dark pre Nextcloud.",
"Breeze Dark theme" : "Téma Breeze Dark",
"Enable Breeze Dark theme" : "Povoliť tému Breeze Dark",
"Enable Breeze Dark automated activation by clients system settings" : "Povoliť automatickú aktiváciu Breeze Dark podľa systémových nastavení klienta"
},"pluralForm" :"nplurals=4; plural=(n % 1 == 0 && n == 1 ? 0 : n % 1 == 0 && n >= 2 && n <= 4 ? 1 : n % 1 != 0 ? 2: 3);"
}